Ansökan om skadestånd trafikkontoret
Anmäler du för privatperson eller företag?
Allmänna uppgifter
Redovisningsskyldig för moms
E-post
Skadehändelse
Datum och tidpunkt när skadan inträffade
Bifoga foto och /eller skiss över olycksplatsen. OBS, När du bifogar bilder till ditt skadeståndsanspråk, se till att inga identifierbara personer som inte har med ärendet att göra syns på bilderna.
Besvaras endast vid personskada
Finns olycksfallsförsäkring?
Inträffade skadan i samband med tjänsteutövning eller på väg till eller från arbetet?
Besvaras endast vid halkskada
Var platsen isbelagd?
Ligger platsen i lutning?
Låg snö på platsen?
I vilken omfattning var platsen sandad?
Vilken temperatur rådde vid tillfället?
Föll nederbörd vid tillfället?
Hade det nyligen snöat eller regnat?
Besvaras endast vid bilskada
Finns vagnskadeförsäkring?
Besvaras endast vid egendomsskada
Finns försäkring för den skadade egendomen?
Så behandlar trafikkontoret personuppgifter Det är trafiknämnden som är personuppgiftsansvarig för den behandling som trafikkontoret utför. I samband med att du skickar in ditt skadeståndsanspråk så behandlas dina personuppgifter för att kunna administrera ärendet. Vi behandlar dina personuppgifter både för att kunna utreda och bedöma ditt anspråk och för att komma i kontakt med dig. Den lagliga grunden för behandlingen är för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här: www.goteborg.se/dinapersonuppgiftertrafikkontoret
Underskrift
Göteborgs Stad Tel 031-365 00 00.